Bewakingscamera kopen?
 Alarmsystemen - Zorg En Veiligheids Shop  thumbnail

Alarmsystemen - Zorg En Veiligheids Shop

Published Jan 09, 24
4 min read
In de meeste gevallen breekt hij dan ook in bij de achterdeur van een woning, vaak word er met een schroevendraaier geprobeerd het slot van de deur los te wrikken. homekit alarm. De uren tussen 20:00 tot 12:00 hebben zijn voorkeur - homekit alarm. Een van de zogenoemde hotspots waar de politie steeds vaker en uitgebreider surveilleert tijdens de donkere dagen is de buurt Bilgaard in Leeuwarden

In deze buurt valt op dat het percentage ouderen erg hoog is. Vaak zijn zij alleenstaand en beschikken zij over een laag inkomen in de vorm van een uitkering of toelage. Het woningtype is verouderd wat het inbraakrisico verhoogt. homekit alarm. Een dergelijke buurt is voor inbrekers zeer aantrekkelijk om in te participeren

Het is een gemiste kans van de gemeente om inbraakpreventie niet mee te nemen in haar woningplan, juist omdat Bilgaard de grootste risicobuurt vormt in de stad Leeuwarden - homekit alarm. Senioren wonend in oudere buurten zijn vaak kwetsbaar en onderschatten het inbraakrisico dat zij lopen. homekit alarm. “Bij mij valt toch niets te halen?” is de meest voorkomende opvatting van de respondenten wanneer hen de vraag wordt gesteld in welke mate zij een inbraak in hun woning verwachten

De respondenten blijken onvoldoende op de hoogte te zijn van goedkope alternatieven op het gebied van inbraakpreventie. Zeer nadrukkelijk komt naar voren dat zij het inbraakrisico onderschatten - homekit alarm. Een groot deel van de respondenten geeft aan weinig tot geen waarde te hechten aan een mogelijk PVKW-certificaat voor hun woning. Opmerkelijk is dat de doelgroep zeer verschillend heeft gereageerd op de vraag, hoe ze het liefst voorgelicht willen worden

Daarnaast blijken de respondenten het meest actief te zijn met het gebruik van traditionele media, het lezen van regionale kranten is het vaakst genoemd. homekit alarm. De strategie die voortgevloeid is uit dit communicatieplan is vertaald naar enkele creatieve middelen (homekit alarm). Door de inzet van onder andere een advertentie, persoonlijke voorlichtingsgesprekken, toepassing van anti-inbraak strips en een website zal de kernboodschap krachtig uitgedragen te worden waarmee de communicatiedoelstellingen behaald worden

Resideo Beveiligingssystemen - AlarmsystemenPolitie Noord-Nederland organiseert daarom ieder jaar het zogeheten ‘Donkere Dagen Offensief’, een campagne die loopt in de herfst en wintermaanden van dat jaar met als doel; burgers bewust maken van- en aan zetten tot het nemen van maatregelen tegen inbraak. homekit alarm. Afgelopen November heeft Politie Noord-Nederland de problematiek van de donkere dagen criminaliteit voorgelegd aan communicatie bedrijf Factotum

2 Voorwaarden In dit communicatieplan wordt onderzoek gedaan naar een effectieve manier waarop Politie Noord-Nederland communicatie kan inzetten om haar doel te bereiken. Op basis daarvan is er een strategie ontwikkeld met verschillende campagnemiddelen - homekit alarm. Randvoorwaarde is dat het communicatieplan aansluiting vindt bij het voorgelegde communicatie vraagstuk (homekit alarm). Daarnaast moet het communicatieplan passen binnen het kader van de huidige ‘Donkere Dagen Offensief campagne’

  1. 3 Leeswijzer De opbouw dit communicatieplan is als volgt. In het volgende hoofdstuk is een situatie analyse te vinden. Hierin wordt nader ingegaan op de politie als organisatie en de voorgaande campagnes met betrekking tot het donkere dagen offensief. Daarnaast wordt er gekeken naar andere partijen die betrokken zijn met het communicatievraagstuk.

Om de communicatiedoelstellingen te behalen is er een communicatiestrategie vastgesteld welke nader uitgewerkt is in hoofdstuk 6 op pagina 7. Deze strategie klinkt door in de communicatiemiddelen en planning, te vinden in hoofdstuk 7 op pagina 7. In dit hoofdstuk is een kostenberekening en een middelenmix te vinden - homekit alarm. Verder valt er een toelichting te lezen op de gekozen campagnemiddelen

Wijkagenten dragen zorg voor de uitvoering van het werk in een bepaalde wijk of meerdere wijken. In Bilgaard, de wijk in Leeuwarden waar de meeste inbraken plaatsvinden is wijkagent Alex Velda actief (Politie, 2013) - homekit alarm. De wijk Bilgaard zal in dit verslag dienst doen als voorbeeldwijk - homekit alarm. Het doel van de politie is: Nederland veiliger maken

Alarmsystemen

Het is de missie van de politie om waakzaam en dienstbaar te zijn aan de waarden van de rechtsstaat - homekit alarm. Deze missie vervult de politie door afhankelijk van de situatie gevraagd maar ook ongevraagd te beschermen, te begrenzen of te bekrachtigen. Kernwaarden van de politie zijn; moedig, betrouwbaar, verbindend en integer (Politie, 2013)

Tijdens de donkere herfst- en wintermaanden is er een sterke stijging te zien in criminaliteit - homekit alarm. Naast woninginbraken neemt ook het aantal straatroven en overvallen toe. Deze inbraken kennen een piek net voor de feestdagen. homekit alarm. De politie treft daarom extra maatregelen in deze periode. homekit alarm. Meer en langere surveillance en dan met name rond het tijdstip dat inbrekers het meest actief zijn

Latest Posts

Alarmsystemen - Zorg En Veiligheids Shop

Published Jan 09, 24
4 min read

Alarmsystemen - Overzicht

Published Jan 06, 24
4 min read

Proper Alarmsystemen

Published Jul 17, 23
6 min read